Algemene voorwaarden Nauman Van der Starre

contact

Onze rechtsgebieden vanuit Oostvoorne

contact

Onze rechtsgebieden vanuit Oostvoorne

contact

Algemene voorwaarden

1. Het kantoor
Nauman Van der Starre is een maatschap met als activiteiten juridische dienstverlening en uitoefening van de advocatuur en mediation.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Nauman Van der Starre, aan de leden van de maatschap en/of aan personen die ten behoeve van Nauman Van der Starre werkzaam zijn of waren en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee.

3. Opdrachten
a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Nauman Van der Starre is aanvaard. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Nauman Van der Starre zal zich bij de uitvoering van de door haar ontvangen opdrachten als goed opdrachtnemer gedragen.
b. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Nauman Van der Starre als zodanig. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
c. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht met Nauman Van der Starre na te komen.
d. Opdrachtgever is steeds gehouden de voor de uitvoering van de opdracht naar het oordeel van Nauman Van der Starre noodzakelijke gegevens en informatie aan te leveren, waarbij opdrachtgever instaat voor de juistheid van deze gegevens. Indien opdrachtgever niet voldoet aan een van deze verplichtingen, dan is Nauman Van der Starre gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Nauman Van der Starre leidt.
e. De advisering door Nauman Van der Starre ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Nauman Van der Starre ontvangt.
f. Verstrekte opdrachten worden door Nauman Van der Starre uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Nauman Van der Starre tegen alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook voortvloeiend uit door Nauman Van der Starre ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, met inbegrip van alle door Nauman Van der Starre als gevolg daarvan te maken kosten.
g. Nauman Van der Starre is gerechtigd om bij de uitvoering van de door haar ontvangen opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. Hierbij zal zij zo veel mogelijk voorafgaand in overleg treden met opdrachtgever. Desondanks is Nauman Van der Starre gerechtigd zonder voorafgaand overleg namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Nauman Van der Starre voor een door haar ingeschakelde derde wordt uitgesloten. De kosten verbonden aan het inschakelen van derden zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Tarieven en kosten
a. De kosten van uitvoering van de opdracht door Nauman Van der Starre omvatten honorarium (op basis van gewerkte uren en geldend uurtarief), kantoorkosten en verschotten, vermeerderd met omzetbelasting over deze bedragen.
b. Gewerkte tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten en wordt naar boven afgerond. De kantoorkosten bedragen forfaitair 6% van het honorarium.
De verschotten bestaan uit de werkelijke kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Nauman Van der Starre ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, waaronder griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten. De reiskosten worden forfaitair vastgesteld op € 0,40 per kilometer.
c. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook geen aanspraak kan maken op mede door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, is Nauman Van der Starre gerechtigd het gebruikelijke uurtarief van de behandelend advocaat, vermeerderd met 6% kantoorkosten, alsmede de kosten van derden, alles te vermeerderen met omzetbelasting, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
d. Nauman Van der Starre is gerechtigd het door haar gehanteerde uurtarief en de hoogte van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding jaarlijks te wijzigen, mits de wijziging een verhoging inhoudt van niet meer dan 10% en de wijziging niet eerder plaatsvindt dan binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht.

5. Declaratie en betaling
a. De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie, of zoveel korter als is overeengekomen, zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats, dan is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is en is de opdrachtgever over het factuurbedrag een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, vermeerderd met een bedrag ad € 25,-- exclusief BTW voor iedere betalingsherinnering en/of aanmaning. Indien facturen 45 dagen na de factuurdatum niet zijn betaald, is opdrachtgever tevens een bedrag wegens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd ten bedrage van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-- exclusief BTW, te vermeerderen met eventuele verschotten.
b. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Nauman Van der Starre, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
c. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de (voorschot)declaratie(s), heeft Nauman Van der Starre naast de in dit artikel genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten of te beëindigen. Nauman Van der Starre is niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een opschorting of beëindiging van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
d. In zaken die worden behandeld op basis van mede door de overheid gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten en de eigen bijdrage die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen en is Nauman Van der Starre niet gehouden een aanvang te maken met de werkzaamheden totdat alle voor de toevoegingsaanvraag noodzakelijke bescheiden door de opdrachtgever in het bezit van Nauman Van der Starre zijn gesteld alsmede de eigen bijdrage, griffierecht en kosten, waaronder de kosten van uittreksels (al dan niet bij wege van voorschot), zijn voldaan.
e. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Nauman Van der Starre en de Stichting Beheer Derdengelden Nauman Van der Starre gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Nauman Van der Starre verschuldigd is.
f. Klachten over facturen dienen op straffe van verval schriftelijk en onderbouwd binnen 14 dagen na factuurdatum door Nauman Van der Starre te zijn ontvangen.

6. Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid van Nauman Van der Starre is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Nauman Van der Starre afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in het geval dat ten onrechte een opdracht werd geweigerd, waardoor schade is ontstaan, alsmede in het geval van aansprakelijkheid wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers et cetera, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen of door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail. Nauman Van der Starre is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade, indien de opdrachtgever op het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Nauman Van der Starre.
b. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, beperkt Nauman Van der Starre iedere aansprakelijkheid tot het door de opdrachtgever in het kader van de desbetreffende opdracht aan Nauman Van der Starre betaalde honorarium tot een maximum van € 25.000,--.
c. Alle aanspraken en bevoegdheden die de opdrachtgever jegens Nauman Van der Starre kan inroepen uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Nauman Van der Starre binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met het bestaan van de feiten waarop hij zijn aanspraken of bevoegdheden baseert.

7. Derdengelden
Gelden die Nauman Van der Starre ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt en onder zich houdt, worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Nauman Van der Starre. Over derdengelden wordt ter compensatie van de kosten van administratie en beheer geen rente vergoed.

8. Archivering
Nadat de opdracht is beëindigd, staan alle van opdrachtgever afkomstige stukken aan deze ter beschikking. Na verloop van 5 jaren zal het dossier worden vernietigd.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door (de Voorzieningenrechter van) de Rechtbank te Rotterdam. Indien Nauman Van der Starre als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

September 2011